Detta är Örebro Stadsmission

Örebro Stadsmission grundades 30 november 2015 efter ett initiativ och en utredning från Svenska Kyrkan i Örebro. Idag utgör lokala församlingar samt privatpersoner medlemsbasen i Örebro Stadsmission.

Vi är en idéburen, professionell aktör i det civila samhället och vi utför vårt arbete i samverkan med andra såsom; församlingar, organisationer, företag och offentliga myndigheter. Vi vill uppmuntra till engagemang och delaktighet bl.a. genom att engagera volontärer i verksamheten.

För Örebro Stadsmission innebär det diakonala uppdraget att i konkret handling möta människor som lever i olika utsatta livssituationer med tro, hopp och kärlek.

Uppdraget i relation till människan är att se, lindra, förebygga och förändra. Arbetet präglas av fokus på individuella behov, i syfte att stärka den enskildes makt över sitt eget liv och därigenom åstadkomma varaktig förändring.

Uppdraget i relation till samhället är att utmana och komplettera. Örebro Stadsmission, med våra särskilda kvaliteter, bidrar till mångfalden i rollen som utförare, när vi utformar verksamheter som möter människors behov.

Ytterligare en sida av vårt uppdrag i relation till samhället är att som opinionsbildare visa på brister i samhällsbygget och påverka beslutsfattare.

Örebro Stadsmission ska så långt det är möjligt, utgå från beprövad erfarenhet och vara kunskaps- och evidensbaserad. Samtidigt tillhör det Stadsmissionens karaktär att vara nytänkande och innovativ, att visa modet att göra det nya och obeprövade.

Örebro Stadsmission finansieras genom gåvor, offentliga eller andra bidrag liksom sponsormedel. Eventuellt överskott i verksamheten går alltid tillbaka in i verksamheten.

Stadsmissionens förståelse av diakoni

Diakoni förstås i betydelsen en uppmaning att handla och svara upp mot mänskligt lidande. För Sveriges stadsmissioner är det nödvändigt att verksamheterna präglas av ett diakonalt förhållningssätt

Genom historien har diakoni ofta knutits till sjuka, fattiga och människor i utsatta livssituationer och har utförts för att följa, upprätta och försvara människor. Så verkar även stadsmissionerna idag då fokus ofta ligger hos de människor som lever i eller hotas av utsatthet, med en ambition att möta dem som ingen annan möter och också göra det som ingen annan gör.

Historia

I mitten av 1800-talet var Sverige ett fattigt land. Många människor flydde landet för att skapa sig en framtid och för att överleva svält och fattigdom. Många flydde också in till Sveriges större städer för att överleva. Utsattheten bland människor var stor och i fattigdomens spår följde sjukdom, svält och hemlöshet. Behovet av hjälp var stor. I denna tid startades 1853 Stockholms Stadsmission med soppkök och härbärgen. Sedan dess har ytterligare nio Stadsmissioner startats. Alla med samma värdegrund och agenda ”Att arbeta för ett mänskligare samhälle med alla människors lika värde i fokus”. Mat, härbärge, dusch och kläder är fortfarande synonymt med en Stadsmission, men utöver det arbetar vi också för att förändra. Lindring och förändring går hand i hand.

Under 2014 tillsatte Svenska kyrkan i Örebro en utredning för att bereda frågan om Örebro behövde en Stadsmission. I november 2015 bildades Örebro Stadsmission av 20 stycken församlingar i Örebro och med ett ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan.

I dag är Örebro Stadsmission en av tio stadsmissioner i Sverige och medlem i Sveriges Stadsmissioner.
I våra verksamheter möter vi dagligen människor i en utsatt livssituation och vi vet att Örebro behöver en Stadsmission.