Detta är Örebro Stadsmission

Örebro Stadsmission grundades 30 november 2015 efter ett initiativ och en utredning från Svenska Kyrkan i Örebro. Idag utgör lokala församlingar samt privatpersoner medlemsbasen i Örebro Stadsmission.

Vi är en idéburen, professionell aktör i det civila samhället och vi utför vårt arbete i samverkan med andra såsom; församlingar, organisationer, företag och offentliga myndigheter. Vi vill uppmuntra till engagemang och delaktighet bl.a. genom att engagera volontärer i verksamheten.

För Örebro Stadsmission innebär det diakonala uppdraget att i konkret handling möta människor som lever i olika utsatta livssituationer med tro, hopp och kärlek.

Uppdraget i relation till människan är att se, lindra, förebygga och förändra. Arbetet präglas av fokus på individuella behov, i syfte att stärka den enskildes makt över sitt eget liv och därigenom åstadkomma varaktig förändring.

Uppdraget i relation till samhället är att utmana och komplettera. Örebro Stadsmission, med våra särskilda kvaliteter, bidrar till mångfalden i rollen som utförare, när vi utformar verksamheter som möter människors behov.

Ytterligare en sida av vårt uppdrag i relation till samhället är att som opinionsbildare visa på brister i samhällsbygget och påverka beslutsfattare.

Örebro Stadsmission ska så långt det är möjligt, utgå från beprövad erfarenhet och vara kunskaps- och evidensbaserad. Samtidigt tillhör det Stadsmissionens karaktär att vara nytänkande och innovativ, att visa modet att göra det nya och obeprövade.

Örebro Stadsmission finansieras genom gåvor, offentliga eller andra bidrag liksom sponsormedel. Eventuellt överskott i verksamheten går alltid tillbaka in i verksamheten.

Värderingar

Relation till kyrkan

Sveriges Stadsmissioner är en del av den internationella rörelsen av stadsmissioner och ser sig som en del av den världsvida kyrkans diakonala uppdrag. Stadsmissionen verkar i ekumenisk anda tillsammans med församlingar och även i interreligiösa samarbeten.

Stadsmissionen erbjuder gemenskap och sammanhang för människor, men har inget uppdrag att bygga och driva det som i kyrkorna benämns församling.

Människosyn

Sveriges Stadsmissioner står för en kristen människosyn som inspireras av den bibliska traditionen. En människosyn som värnar alla människors lika värde, oberoende av livssituation.

Människans värde är av en sådan beskaffenhet att vi inte värderas utifrån prestationsförmåga. Inte heller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder utgör skäl för olika värde hos människan.

Människans värde är knutet till henne som unik individ, inte i betydelse olika värde, utan i betydelse att var och en av oss är unik.

I mötet med människor vill vi etablera en jämlik relation. En förutsättning för detta är en förståelse av att vi alla delar erfarenheten av att vara människa, sårbara och beroende av andra.

 

Människans val och ansvar

Människan har förmåga att välja och ta ansvar för sitt liv och sina val. Valen vi gör innebär att vi både kan lyckas och misslyckas. Att vara människa innebär även att vi begränsas t.ex. av vår hälsa, ålder, sociala, ekonomiska och politiska system

Vi kan göra val som är förgörande, fel och destruktiva. Vi kan göra val, som är konstruktiva, som bygger upp och är till glädje för oss själva och andra. Dessa val gör vi dagligen. Våra val präglas av vilka vi är, våra erfarenheter och kunskaper, som vi oupphörligt för värvar genom livet. Människans ansvar, för såväl sitt eget som andras liv, är en del av meningen med livet.

Stadsmissionen eftersträvar ett förhållningssätt som uttrycker tillit till människans förmåga att ta ansvar och som möjliggör för människor att äga makten över sitt liv.

 

Förlåtelse, nåd och försoning

Begrepp som förlåtelse, nåd och försoning är centrala i den kristna människosynen. Att förlåta måste utgå från det faktum att vi alla är ofullkomliga, där är vi alla jämlika. Nåden är unik i betydelsen att trots våra brister och tillkortakommanden finns kärlek med förlåtelse och försoning – en försoning med oss själva, med andra människor och med livet.

Försoning leder människor till en ny utgångspunkt; den ger makt och möjlighet till nya relationer och nytt ansvar. En av förutsättningarna för försoning är hoppet om en framtid. Ibland hör detta samman med att relationer helas eller avslutas.

Det finns alltid en möjlighet att börja om. Att göra ett nytt val. Att ställa till rätta. Även som organisation ska vi leva i försoning och vara beredda att ställa saker till rätta.

 

Människan söker mening

Allt verkligt liv är ett möte mellan människor. Människan blir ett subjekt i relation med andra. Människan söker gemenskap med andra och är unik i sin längtan att få skapa och bidra. Att på så sätt bli delaktig ger mening i livet. Den ofrivilliga ensamheten är destruktiv för människor. Genom det vi bidrar med blir vi tydliga re för andra. Vi har alla en del i skapelsen.

Människan söker sammanhang och mening med sitt liv. Utöver fysiska, psykiska och sociala behov finns de andliga och existentiella. Människan är meningssökande också i det som ligger utanför de mänskliga relationerna. Det existentiella behovet innebär sökandet efter vad vi djupast sätter vår tillit till.

Inspiration kan hämtas ur olika källor så som religion, humanism, kultur och politik. En människas andlighet dvs. relation med Gud, så som varje människa förstår eller uppfattar Gud, kan ha stor betydelse för att forma ett liv buret och präglat av tro, hopp, kärlek, livsmod och tillit till sig själv och andra.

Vi erbjuder sammanhang och gemenskap där förändringsprocesser kan starta. Vi erbjuder det lågmälda existentiella samtalet.

 

Stadsmissionens förståelse av diakoni

Diakoni förstås i betydelsen en uppmaning att handla och svara upp mot mänskligt lidande. För Sveriges stadsmissioner är det nödvändigt att verksamheterna präglas av ett diakonalt förhållningssätt

Genom historien har diakoni ofta knutits till sjuka, fattiga och människor i utsatta livssituationer och har utförts för att följa, upprätta och försvara människor. Så verkar även stadsmissionerna idag då fokus ofta ligger hos de människor som lever i eller hotas av utsatthet, med en ambition att möta dem som ingen annan möter och också göra det som ingen annan gör.

Historia

I mitten av 1800-talet var Sverige ett fattigt land. Många människor flydde landet för att skapa sig en framtid och för att överleva svält och fattigdom. Många flydde också in till Sveriges större städer för att överleva. Utsattheten bland människor var stor och i fattigdomens spår följde sjukdom, svält och hemlöshet. Behovet av hjälp var stor. I denna tid startades 1853 Stockholms Stadsmission med soppkök och härbärgen. Sedan dess har ytterligare nio Stadsmissioner startats. Alla med samma värdegrund och agenda ”Att arbeta för ett mänskligare samhälle med alla människors lika värde i fokus”. Mat, härbärge, dusch och kläder är fortfarande synonymt med en Stadsmission, men utöver det arbetar vi också för att förändra. Lindring och förändring går hand i hand.

Under 2014 tillsatte Svenska kyrkan i Örebro en utredning för att bereda frågan om Örebro behövde en Stadsmission. I november 2015 bildades Örebro Stadsmission av 20 stycken församlingar i Örebro och med ett ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan.

I dag är Örebro Stadsmission en av tio stadsmissioner i Sverige och medlem i Sveriges Stadsmissioner.
I våra verksamheter möter vi dagligen människor i en utsatt livssituation och vi vet att Örebro behöver en Stadsmission.